Het onderwijs op De Driesprong

Ons onderwijs wordt afgestemd op het niveau van het kind. Er wordt gewerkt met weektaken. De inhoud van de weektaak wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Doelen waaraan gewerkt wordt zijn zichtbaar en bekend voor kinderen waardoor zij actief betrokken worden bij het onderwijsleerproces. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen bevorderen zijn hierbij uitgangspunt.

Instructies worden gegeven in kleine groepjes en kleine kringen, Hierbij wordt gebruik gemaakt van instructietafels in de groep.

Wij proberen uit het kind te halen wat erin zit.

Wij zoeken hierbij naar een passend aanbod voor iedereen.

Om zicht te houden op de ontwikkeling van kinderen volgen we dit systematisch met behulp van een leerlingvolgsysteem, tevens wordt er geobserveerd in de groepen. De KIJK leerlijnen vormen hierbij het uitgangspunt voor de Peuterspeelzaal en de groepen 1 en 2.

In de groepen 3 t/m 8 wordt uitgegaan van de tussen en einddoelen.

Kwaliteit

SALTO-school De Driesprong wil kwalitatief hoogstaand onderwijs geven. Dat doen we door onszelf systematisch te ontwikkelen. Kwaliteitszorg is een systeem waarmee iedere SALTO-school onderwijsontwikkelingen vorm geeft en bewaakt. Op alle SALTO-scholen wordt met ingang van schooljaar 2014-2015 gewerkt via de systematiek van WMK. Bij de vormgeving worden samenhangend beleid en concrete doelstellingen geformuleerd die vervolgens leiden tot benodigde acties om een hogere onderwijskwaliteit te bereiken. Na de invoering, worden de effecten ervan bekeken aan de hand van gegevens, zoals: de  kwaliteitskaarten, inspectierapporten en tevredenheidsonderzoeken. Vanaf dat moment worden lopende plannen bijgesteld en nieuwe plannen gemaakt, waardoor het proces weer van voor af aan begint. Iedere school bepaalt zelf, binnen de wettelijke kaders van regelgeving en toezicht, wat de gewenste kwaliteit inhoudt en waar ze zich op willen ontplooien. Deze plannen zijn in de schoolgidsen en de schoolplannen van de SALTO-scholen beschreven. 

Onze school voldoet aan het toezichtkader van de Nederlandse onderwijsinspectie en geniet het vertrouwen van de onderwijsinspecteur. 

U kunt hier het meest recente inspectierapport downloaden.