Visie & Missie

Onze kernwaarden

De kernwaarden van De Driesprong zijn gebaseerd op de kernwaarden zoals die door SALTO zijn geformuleerd. Deze centrale en breed gedragen kaders zijn hieronder op schoolniveau gedefinieerd.

Toegankelijk                     Talentvol                Toekomstgericht

Toegankelijk

  • Kleurrijk; op De Driesprong is ieder kind welkom evenals iedere werknemer
  • Gelijkwaardigheid; op De Driesprong wordt ieder kind, elke ouder en elke medewerker als een gelijkwaardige behandeld en met respect tegemoet getreden
  • Maatwerk; op De Driesprong wordt voor elke leerling een passend aanbod geboden of gezocht

Talentvol

  • Excellente kwaliteit; De Driesprong streeft minimaal de basiskwaliteit van de onderwijsinspectie en waar mogelijk een hoger doel na
  • We zijn professioneel in ons denken en doen en geven samen vorm aan een lerende school
  • Door ons aanbod richten we ons op het ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen
  • De Driesprong ziet talenten van leerkrachten en biedt ruimte deze te gebruiken en verder te ontwikkelen

Toekomstgericht

  • Vooruitstrevend; De Driesprong zoekt steeds naar nieuwe vormen om onze leerlingen te boeien, gekoppeld aan vernieuwingen aansluitend bij de veranderingen in de maatschappij
  • We vormen een gezonde leer- en leefomgeving, waarbij bewegen en een gezonde leefstijl de basis vormen

Toekomstgericht leiden we ook op voor nog onbekende banen; met behulp van vaardigheden voor de 21e eeuw worden onze leerlingen uitgedaagd en gefaciliteerd om het nog onbekende te ontdekken 

 

De bedoeling van ons onderwijs

Als jong en ambitieus team zijn wij nog volop in beweging om onze bedoeling van ons onderwijs steeds helderder te krijgen. Ook komend schooljaar is dit een speerpunt van onze schoolontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat de keuzes die we dagelijks maken raken aan onze onderwijskundige doelstellingen.

 

Enkele begrippen die ons sturing geven in de keuzes die wij maken zijn:

 

-  Het kind staat centraal

-  Wederzijds respect in de manier waarop wij met elkaar omgaan

-  Wij bereiden kinderen voor op een waardevolle toekomst

-  Wij focussen vooral op de talenten en de mogelijkheden van onze leerlingen

-  Wij werken dagelijks op basis van vertrouwen

-  Een veilige en goede sfeer vinden wij belangrijk

-  Ieder kind is uniek

-  De ontwikkeling van een kind valt of staat met een nauwe samenwerking tussen het kind, de ouder en de school

-  Wij streven ernaar om een leerling vanuit zichzelf gemotiveerd te laten zijn

-  Plezier hebben in de dingen die wij doen