Ouderbetrokkenheid

Het belang van betrokkenheid van ouders 

Net als de leerkrachten spelen ook de ouders een belangrijke rol in het onderwijs en in de opvoeding van de kinderen. Voor de ontwikkeling van het kind naar volwassenheid zijn ouders en leerkrachten samen verantwoordelijk. Op school ligt het accent op het onderwijsleerproces, thuis ligt het accent op de opvoeding. Een goede samenwerking tussen school en thuis (op het gebied van onderwijs en opvoeding) is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van uw kind. De Driesprong verwacht van ouders een brede belangstelling voor het onderwijsleerproces van de kinderen. Ouders mogen van school interesse verwachten voor de thuissituatie van de kinderen. Alleen in een open communicatie tussen leerkrachten en ouders komt het onderwijs tot zijn recht.

Ouders "in" de school

De assistentie van ouders bij het onderwijs is op De Driesprong al jaren een goede gewoonte.

Enkele voorbeelden:

  • hulp bij het organiseren van schoolreisjes,
  • excursies en feesten,
  • hulp bij het lezen,
  • bibliotheeklezen  
  • overblijfouder, etc.

Uw hulp is van groot belang. Als u graag komt helpen, kunt u dat ook zelf doorgeven aan een van de leerkrachten, de directeur of een lid van de medezeggenschapsraad (MR) of ouderraad.