Regelingen

Klachtenregeling

Ondanks alles kan het voorkomen dat ouders niet tevreden zijn over de gang van zaken op school. Meestal kunnen klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Natuurlijk zijn daarbij de schoolleiding en de schoolcontactpersonen altijd bereid tot nader overleg.
Wanneer u van mening bent dat uw klacht op de school niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan SALTO.
Alle SALTO-scholen volgen dezelfde klachtenprocedure, met bijbehorende bijlage. In de schoolgids is een korte samenvatting van de procedure opgenomen.

Regeling Toelating, Schorsing & Verwijdering

In sommige situaties kan het voorkomen dat leerlingen niet kunnen worden toegelaten of van school moeten worden verwijderd. Veelal gaat aan dit laatste een schorsing vooraf.
Omdat ouders en kinderen recht hebben op een juiste en zorgvuldige behandeling is een procedure vastgesteld waarin zaken als toelating, schorsing en verwijdering zijn geregeld.
Algemene informatie over schorsen en verwijderen kunt u vinden op de site van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl

Klokkenluidersregeling

In de regeling "Omgaan met het vermoeden van een misstand", kort gezegd "Klokkenluidersregeling", staat beschreven op welke wijze u een (vermoeden van een) misstand, zoals een strafbaar feit, grove schending van beleidsregels, verspilling van overheidsgeld, etc. kunt melden. In artikel 1 lid 9 staat beschreven wat SALTO onder (een vermoeden van) een misstand verstaat. Daarnaast kunt u in deze regeling ook terugvinden welke procedure wordt gehanteerd, nadat er melding is gemaakt.
Vragen over bovenstaande regelingen kunt u stellen aan de directeur van de school of aan de ambtelijk secretaris klachten van SALTO (te bereiken via de contactgegevens van SALTO).

Voedingsbeleid

Op 18 juni 2018 gaat het voedingsbeleid in en zullen alle kinderen, ouders en teamleden zich houden aan de vermelde afspraken.